Ползването на сайта preceni.com е обвързано с приемането на настоящото споразумение за ползване на сайта.
Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

1. preceni.com се стреми да получи и публикува информация само от достоверни източници, чиито наименования цитира, но не носи отговорност за верността и пълнотата на данните. Когато източникът не е цитиран, това е публично достъпна информация, за която preceni.com не носи отговорност. Издателите на сайта не носят отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса.

2. Потребителят изрично се съгласява да използва preceni.com изцяло на свой риск и се задължава да не търси съдебна отговорност от preceni.com, респективно неговите собственици и служители, за вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта.

3. Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на preceni.com, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично писмено съгласие на preceni.com. Не се разрешава разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални или некомерсиални цели, без изрично писмено съгласие на preceni.com. Ползването на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници, е разрешено.

4. Сайтът съдържа връзки към други сайтове, където няма контрол и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация. Връзката към други сайтове не означава, че preceni.com одобрява предлаганите там продукти или услуги.

5. Посещението и ползването на раздели от настоящия сайт не изисква регистрация от потребителите и не се събира и съхранява никаква информация. В разделите от сайта определени за покупка на услуги от потребителя се изисква да подаде и се събира определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на потребителя. preceni.com няма да използва тази информация по други начини като с това гарантира спазването на конфиденционалността й.

6. preceni.com не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за неточност, пълнота и актуалност на информацията, представена на настоящия Интернет сайт. Възприемането на информацията представена на настоящия сайт може да зависи от множество фактори, в това число научни, делови, икономически и финансови, и в тази връзка посетителят на сайта трябва да осъзнава и приема риска свързан с неправилното разбиране и тълкуване на представената информация.

7. preceni.com и хората поддържащи услугите на настоящия сайт се стремят за своевременна актуализация на представената информация на настоящия Интернет сайт, а също така и намаляване времето за отстраняване на грешки, които от време на време биха могли да възникват.

8. preceni.com не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя ползващ настоящия сайт или друга негова собственост, причинени в следствие на достъпа до настоящия сайт и неговото ползване.

9. preceni.com си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.

10. preceni.com не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта или свързаните и предоставяни услуги.

11. С приемането на настоящите условия за ползване на сайта Вие декларирате, че осъзнавате възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта Ви.

 

Ограничение на отговорността

 

12. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на preceni.com за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

13. preceni.com прави всичко възможно, за да поддържа в сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

14. preceni.com не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

15. preceni.com не носи никаква отговорност за условията на покупко-продажба, доставка и други уговорки, които се осъществяват между потребителите.

16. preceni.com има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Промени на Правилата и Условията

 

Правилата и Условията за публикуване на сайта за обяви preceni.com, могат да бъдат променяни или допълвани и влизат в сила, при публикуване в сайта.